Poh­jois-Poh­jan­maan Va­sem­mis­ton alue­vaa­lioh­jel­ma

Sote-uudistus on suurin uudistus suomalaiseen palvelukenttään vuosikymmeniin. Rakenteiden uudistaminen antaa mahdollisuudet parantaa sote- ja pelastuspalveluita.

Uusi hyvinvointialue keventää huomattavalla tavalla hallintoa sen järjestäessä jatkossa palvelut yhdessä organisaatiossa, yhdeltä luukulta. Näin voidaan saavuttaa myös säästöjä ja tehostaa sote- ja pelastuspalveluiden toimintaa huomattavasti.

Lääkärille ja sote-keskusten palveluiden piiriin on päästävä seitsemän päivän sisällä. Painopisteen palveluissa on siirryttävä ennaltaehkäisyyn.

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto on valmis tekemään töitä oikeudenmukaisten ja toimivien sote- ja pelastuspalveluiden puolesta. Ne kuuluvat kaikille, ei harvoille. Edustamme kaikkia alueen ihmisiä. Haluamme kehittää koko Pohjois-Pohjanmaata tasapuolisesti.

Palveluita kaikille: alueellinen tasa-arvo ja heikommassa asemassa olevien palveluiden puolustaminen tärkeää

Vasemmistoliitolle tärkeintä on nyt ja jatkossa kaikista heikoimmassa asemassa olevien ihmisten asia. Sen edistämisessä toimivat ja kattavat sote-palvelut ovat olennaisessa roolissa. Pohjois-Pohjanmaa on laaja maakunta ja uudella hyvinvointialueella on oltava kattava verkosto sote-palveluiden toimipisteitä. Palveluita on taattava kaikille niin, että terveyserot ihmisten välillä kaventuvat ja koettu hyvinvointi paranee.

Palveluissa hyödynnetään digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia esimerkiksi etävastaanottojen ja -konsultaatioiden muodossa. Siten annetaan tilaa lähivastaanottoihin niille, jotka tätä palvelua eniten tarvitsevat. Ilta- ja viikonloppuvastaanottoja on järjestettävä mahdollisuuksien mukaan eri puolilla hyvinvointialuetta.

Jokaiselle ikäihmiselle on tarvittaessa taattava hänelle sopiva hoiva ja vähennettävä yksinäisyyttä. Lasten kasvun kannalta tärkeät neuvolapalvelut toimivat hyvin ja perheille taataan tarvittaessa apu. Myös omaishoidon toimivuudesta ja omaishoitajien jaksamisesta on pidettävä erityistä huolta.

Pohjois-Pohjanmaalla on erittäin paljon mielenterveysperäisiä ennenaikaisia eläköitymisiä. Niiden juurisyiden ehkäisyyn on satsattava tuntuvasti. Tätä työtä tehdään kaikissa yhteiskunnan palveluissa varhaiskasvatuksessa, koulutuksessa ja kulttuuri- ja liikuntapalveluissa. Samaan aikaan on varmistettava mielenterveyspalveluiden toimivuus satsaten eritoten matalan kynnyksen toimipisteisiin.

Jatkossa myös yhteistyö kuntien ja hyvinvointialueiden kesken on erittäin tärkeä asia. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä voi ottaa oppia esimerkiksi Pyhäjärveltä, jossa on käytössä kokonaisvaltainen ja palkittu malli asiassa. Siellä satsataan lapsiin ja nuoriin esimerkiksi maksuttomalla varhaiskasvatuksella kuin myös ikäihmisiin esimerkiksi konserttitarjonnan ja digikurssien muodossa. Myös Utajärvellä on tehty hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä hyvää ennaltaehkäisevää työtä ja se näkyy pienentyneinä sote-kustannuksina.

Korona-ajan hoitovelasta huolehtiminen on ajankohtainen ja erityisen tärkeä asia. Hoitojonot ovat kasautuneet ja esimerkiksi leikkaukset ovat siirtyneet kohtuuttomillakin tavoilla. Tähän on suunnattava riittävästi resursseja. Myös mielenterveys- ja päihdeongelmat korostuvat koronakriisin jälkimainingeissa. Niiden hoitoon on kiinnitettävä erityisen suurta huomiota.

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston mielestä sote-palveluiden on oltava maksuttomia tai kohtuuhintaisia. Hyvinvointialueen ei tule lisätä terveyseroja nostamalla asiakasmaksuja, koska tämä vaikeuttaa erityisesti pienituloisten hoitoonpääsyä.

 Sote-palvelut on tuotettava pääsääntöisesti julkisena työnä. Järjestöjen tai yritykset voivat toimia täydentävässä roolissa sote-palveluiden tuottajina. Paikallisten järjestöjen ja yritysten toimintaedellytykset täydentävinä palveluntuottajina on priorisoitava lainsäädännön puitteissa.

Henkilöstön hyvinvointi päätöksenteon keskiöön

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisista on huutava pula kaikkialla Suomessa, myös Pohjois-Pohjanmaalla. Ongelma on kuitenkin siinä, että periaatteessa Suomessa olisi riittävästi koulutettuja sote-ammattilaisia täyttämään ongelman, mutta he ovat vaihtaneet toisille aloille töihin.  Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset kohtaavat töissään kohtuutonta kiirettä, äärimmäisen vaativia tilanteita ja erittäin vaativia potilaita.

Tilannetta voidaan sinällään kääntää parempaan suuntaan ja tukea työssä jaksamista. Pohjois-Pohjanmaalla esimerkiksi Hailuodossa on saatu käännettyä sairaspoissaolot laskuun satsaamalla työhyvinvointiin ja johtamiseen. Henkilöstö on voinut sopia työvuoronsa keskenään. Henkilöstöstä huolehtimalla on saatu aikaan myös konkreettisia säästöjä. Näitä hyviä toimintamalleja on levitettävä laajasti koko hyvinvointialueen kattaviksi.

Tulevalla Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella sote-alan ammattilaisten työhyvinvointi ja työssäjaksaminen on otettava huomioon kaikessa päätöksenteossa. Tämä on keskeistä palveluiden turvaamisen ja laadun kannalta.

Sote-alan ja pelastusalan työntekijöihin suuntautuvaan väkivaltaan, epäasialliseen kohteluun ja ulkoiseen sekä alan sisällä tapahtuvaan seksuaaliseen häirintään on oltava nollatoleranssi.

 Toimivat palveluketjut – sotekeskuksia riittävä määrä 

Pohjois-Pohjanmaalla on taattava toimivat hyvinvointipalvelut ihmisille mahdollisimman lähellä koteja. Alueelle on varmistettava riittävät taloudelliset sekä henkilöstöresurssit esimerkiksi riittävien sairaansijojen muodossa erikoissairaanhoidolle erityisesti Tulevaisuuden sairaalaa rakentavassa OYS:ssa, Oulaskankaalla, Raahessa ja Kuusamossa.

Vasemmistoliitolle on tärkeää, että sote-keskuksissa on monipuoliset palvelut. Esimerkiksi suuterveydenhuollon palveluiden toimivuus on taattava maakunnan eri alueilla.

Monissa paikassa sote-palvelut ovat kovilla ja tämä kertoo ennen kaikkea inhimillistä ongelmista. Esimerkiksi Oulussa lastensuojelussa huostaanotot ovat lisääntyneet vuoden aikana yli 60 % ja myös kiireelliset sijoitukset 30 prosentilla. Tähän on puututtava takaamalla riittävä määrä työntekijöitä kenttätyöhön.

Palveluihin hakeutumisen kynnyksen oltava matala 

Sote-uudistuksella on tarkoitus kaataa raja-aitoja esimerkiksi perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä sosiaali- ja terveydenhuollon väliltä. Tätä linjausta Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto kannattaa vahvasti.

Olennaisinta on saada peruspalvelut toimimaan hyvin ja ennaltaehkäisevästi. Esimerkiksi puuttumalla varhain mielenterveysongelmiin tai tuki- ja liikuntaelinvaivoihin voidaan estää niiden vaikeutuminen, joka on usein myös taloudellisesti ja inhimillisesti raskasta.

Tässä olennaisessa roolissa on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (hyte), joka jää osaltaan myös kuntiin. Myös ennaltaehkäisyyn lukeutuvat liikunta ja kulttuuri lisäävät ihmisten hyvinvointia ja vahvistavat yhteisöllisyyttä asuinalueilla.

Pelastustoimen toimivuus takaa turvallisuutta Pohjois-Pohjanmaalla

Yhdenvertaiset pelastuspalvelut on oltava saatavilla koko hyvinvointialueella. Myös sopimuspalokuntien ja vapaapalokuntien toimintaedellytykset on taattava koko hyvinvointialueella. Vasteajat on pidettävä kohtuullisina kaikkialla Pohjois-Pohjanmaalla. Pelastustoimen ja ensihoidon yhteistoiminnan edellytykset on varmistettava.

Äänestä aluevaaleissa – äänestä Vasemmistoa!

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto vetoaa kaikkiin maakunnan asukkaisiin, jotta he antaisivat äänensä aluevaaleissa. Mitä useampi pohjoispohjalainen äänestää, sitä suurempi oikeutus ja toimintamahdollisuus on uudella hyvinvointialueella.

Vasemmistoliitto on näissä vaaleissa erittäin hyvä vaihtoehto. Meitä äänestämällä annat kannatuksesi oikeudenmukaisille, laadukkaille, toimiville ja lähellä oleville julkisille sote-palveluille, jotka tuotetaan huomioiden henkilöstön hyvinvointi.