Kun­ta­vaa­lioh­jel­ma 2021

Vasemmistoliitto toimii Pohjois-Pohjanmaan kuntapolitiikassa aloitteellisesti kuntalaisten hyvinvoinnin ja tasa-arvon puolesta.

Työ takaa hyvinvoinnin

Koronakriisi on lisännyt työttömyyttä myös Pohjois-Pohjanmaalla. Maan hallitus torjuu haastetta toteuttamalla elvyttävää politiikkaa. Myös Pohjois-Pohjanmaalla on tuettu kuntia ja alueella käynnistyy infrahankkeita, esimerkiksi Oritkarin kolmioraiteen rakentamisen muodossa. Jatkossa on pureuduttava vahvemmin alueen pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyden ongelmiin. Kuntien on varattava riittävät resurssit työllisyyden hoitoon. Merkittävässä roolissa tässä ovat useassa Pohjois-Pohjanmaan kunnassa käynnistyvät työllisyyden kuntakokeilut.

Alueen elinkeinoelämälle on taattava toimintaedellytykset ja varmistettava muun muassa EU-rahoituksen avulla elvytyksen, tutkimuksen, koulutuksen, innovaatio- ja ympäristöpolitiikan tarvitsemat lisäpanostukset. Myös uusiutuvan energian mahdollisuudet on hyödynnettävä ja etätyötä edelleen kehitettävä. Myös matkailulla on suuri merkitys, ja siihen liittyen on vahvistettava luonto-, kulttuuri-, ja tapahtuma-aloja.

Julkiset palvelut on pidettävä pääsääntöisesti julkisesti tuotettuina. Kunnat ovat joutuneet tiukassa taloustilanteessa miettimään nopeita toimia alijäämien kattamiseksi. Vajetta on paikattu ulkoistamalla tai kuntayhtiöitä myymällä. Esimerkkinä tästä on Oulussa tehty lyhytnäköinen päätös ulkoistaa siivoojat ja keittiöhenkilökunnan työntekijät. Tätä kehitystä ei voi kannattaa.

Oppivelvollisuuden pidentäminen auttaa Pohjois-Pohjanmaalla

Maksuton toinen aste ja oppivelvollisuuden pidentäminen ovat merkittävin myönteinen uudistus suomalaiseen koulutuskenttään peruskoulun luomisen jälkeen. Niihin on varattava riittävät resurssit valtion taholta.

Perusopetukseen on taattava riittävät resurssit erityisopetukseen ehkäisemään syrjäytymistä. Jokaiselle peruskoulunsa päättävälle on myös tarjottava koulutuspaikka oman maakunnan alueelta. Lukiokoulutuksen ohella tarjolla on oltava laadukas valikoima ammatillisia koulutusvaihtoehtoja.

Opinnoista syrjäytymisen ehkäisemiseksi kuntien on luotava työpajaopintoja ja muita käytännön ratkaisuja, joilla tuetaan kouluvaikeuksista kärsivien toisen asteen koulutusta.

On myös huolehdittava siitä, että Marinin hallituksen linjaama tavoite maksuttomasta ja mielekkäästä harrastuksesta jokaiselle lapselle ja nuorelle koulupäivän yhteydessä toteutuu Pohjois-Pohjanmaalla.

Sote-uudistuksella taataan oikeudenmukaiset hyvinvointipalvelut

Hallituksen sote-uudistus rakentuu palvelut ja ihmiset huomoiden julkiselle pohjalle. Sote-jättien rahastukselle laitetaan rajat.

Pohjois-Pohjanmaalla on taattava toimivat hyvinvointipalvelut ihmisille mahdollisimman lähellä koteja. Alueelle on varmistettava riittävät resurssit erikoissairaanhoidolle erityisesti Tulevaisuuden sairaalaa rakentavassa OYS:ssa kuin Oulaskankaalla.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden on kavennettava terveyseroja ja lisättävä ihmisten hyvinvointia. Erityisesti vanhuspalveluiden toimivuudesta ja matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden toimivuudesta on huolehdittava Pohjois-Pohjanmaalla.  Alueella arvokasta työtä tekeville järjestöille on taattava niiden tarvitsemat resurssit.

Joukkoliikenne raiteille

Kaksoisraide aina Tornioon ja siten Ruotsiin ja Keski-Eurooppaan asti mahdollistaisi ihmisten ja tavaroiden ympäristöystävällisen liikkuvuuden ja takaisi paremmin elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Kun matka Oulusta Helsinkiin taittuisi neljässä tunnissa, juna olisi erittäin kilpailukykyinen vaihtoehto lentämiselle.

Oulun seudullinen junaliikenne on merkittävä kehityskohde. Bussiliikenteen toimivuudesta on huolehdittava. Kokonaisuutena toimivat liikennepalvelut-periaate (Mobility as a Service) auttaa koko maakunnan seutuliikenteen toteuttamisessa.

Kulttuuri ja luonto kunniaan

Oulu hakee Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuonna 2026. Tavoitteen toteutuessa se toisi vahvemman vireen maakunnan kuntien kulttuurielämään auttaen myös Pohjois-Pohjanmaan aluetaloutta. Tällä hetkellä kulttuurielämän painopiste kaartuu usein Etelä-Suomeen, mutta Oulun saaminen kulttuuripääkaupungiksi kääntäisi tämän kehityksen.

Ainutlaatuinen Sanginjoki on jo Suomen suurin kunnallinen luonnonsuojelualue. Nyt sille on tavoiteltava kansallispuiston luokitusta.

Myös maakunnan talousmetsien hoidossa on huomioitava luonnon monimuotoisuus ja ilmastonäkökulman entistä kattavammin.

Turpeesta irrottautuminen on lähivuosien iso haaste, joka koskettaa erityisesti Pohjois-Pohjanmaata. Turpeen energiakäytöstä on luovuttava ilmaston ja luonnon takia. Samalla on ehdottoman tärkeää, että valtion ja EU:n turpeesta luopumistuki on hyödynnettävä maksimaalisesti. Turveyrittäjiä ja niiden työntekijöitä on tuettava muutoksessa. Turpeen energiakäyttö on korvattava ensisijaisesti polttoon perustumattomilla teknologioilla kuten geo- ja hukkalämpöjen hyödyntämisellä.

Yrittäjyys rakentaa sillan koronakriisin ylitse

Maakunnassamme on vireää yritystoimintaa. Yrittäjyyttä on tuettava kunnissa varmistamalla toimintaedellytyksiä esimerkiksi kohtuuhintaisten toimitilojen saamiseksi. Pohjois-Pohjanmaalla on otettava käyttöön myös etsivä yrittäjätyö, jolla parannetaan yksin- ja pienyrittäjien toiminta ja kasvumahdollisuuksia. Työosuuskunnat pitävät vallan paikallisten käsissä ja työolot kunnossa, ja ovat todistaneet muutoskestävyytensä. Paikallinen toimija ymmärtää parhaiten paikallisia oloja.

Pohjois-Pohjanmaan kaunis luonto voidaan tehdä ihmisille tunnetuksi esimerkiksi luontomatkailun kautta. Näin on mahdollista parantaa työllisyyttä kestävästi.

Merkittävä osa maakunnan elinkeinoelämästä on luonnonvaraintensiivistä kytkeytyen maa-, metsä, ja kaivannaisteollisuuteen. Toimintaa on kehitettävä ympäristöystävällisemmäksi ja jatkojalostus on toteutettava mahdollisimman pitkälle kotimaakunnassa. Jalostusasteen nostamisella ja tuotantoketjujen paikallisella kehittämisellä voidaan lisätä Pohjois-Pohjanmaan työllisyyttä.

Pohjois-Pohjanmaalla on taattava maahanmuuttajille toimiva kotoutumis- ja integroitumismahdollisuudet. Tässä avainroolissa ovat työllistyminen ja koulutus, kulttuuria unohtamatta. Maahanmuuttajilla on oltava asianmukaiset mahdollisuudet saada sosiaali- ja terveyspalveluita. Pohjois-Pohjanmaalla on oltava nollatoleranssi rasismiin.