Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston eduskuntavaaliohjelma 2019

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston vastuullinen politiikka tähtää eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentämiseen ja kestävämpään elämäntapaan.

Ympäristöystävällinen ja elinvoimainen Pohjois-Pohjanmaa vahvistuu työstä ja kehittämistoimista

Elinvoimaisissa kunnissa on työpaikkoja, palveluita ja aktiviteetteja ja koko maakunnan elinvoima taataan työllä, laadukkaalla koulutuksella, tietoliikenne- ja muilla yhteyksillä sekä riittävillä peruspalveluilla myös taajamien ulkopuolella. Mahdollisuuksia tuovat teknologia, kestävä biotalous, palvelut, puurakentaminen ja perusteollisuus alihankkijoineen. Kestävää matkailua kehitetään esimerkiksi Kuusamossa, Rokualla ja Kalajoella. Rokuan Geoparkin markkinointia parannetaan. Maaseudun elinvoimaa parannetaan kestävällä luonnontuotteiden hyödyntämisellä.

Pohjois-Pohjanmaasta on tehtävä riittävän perustulon ja työn jakamisen kokeilumaakunta. Tämä vähentäisi köyhyyttä ja byrokratiaa antaen samalla mahdollisuuden sovittaa työnteko elämäntilanteen vaatimuksiin.

Ilmastonmuutoksen hidastaminen on elintärkeää

Tarvitsemme hajautettua, säästävää energiantuotantoa ja uusiutuvaa energiaa. Työntekijöille, pienyrittäjille ja maataloustuottajille on taattava oikeudenmukainen korvaus työstään. Tukien avulla maataloutta voidaan ohjata ympäristöystävälliseksi. Arktista ulottuvuutta ja luontoarvoja kunnioitetaan. Ympäristövastuullinen kaivospolitiikka on mahdollisuus pohjoiselle Suomelle. Pyhäsalmen kaivoksen uusiokäyttöä datakeskus- tai energiavarastokäyttöön on edistettävä voimakkaasti.

Kaksoisraide Ouluun ja Haaparantaan varmistaa Perämerenkaaren elinvoimaa. Rekkojen siirtäminen juniin, satamaterminaali ja lähijunaliikenne vähentävät päästöjä. Huolehdimme tieverkon (erityisesti 4-, 8- ja 22-teiden) ja satamien toimivuudesta ja kilpailukyvystä.

Pohjoinen tarvitsee hyvää koulutusta ja kulttuuria

Nuorten maakunta tarvitsee riittävästi laadukasta koulutusta, ei leikkauksia. Ammattioppilaitoksien rahoitusta on parannettava myös erityisammattioppilaitosten (kuten Luovin) suuntaan syrjäytymisen vähentämiseksi. Resursseja tarvitaan maahanmuuttajien kotouttamiseen. Huolehdimme kunnille riittävän rahoituksen peruskoulu- ja lukioverkon toimivuuteen ja kattavuuteen. Panostamme varhaiskasvatuksen laatuun ja henkilöresursseihin. Ammattikorkeakouluille ja Oulun yliopistolle taataan pitkäjänteinen rahoitus. Sillä varmistetaan laadukas perus- ja soveltava tutkimus sekä koulutus esimerkiksi ICT-, sosiaali- ja terveys-, luonnontieteellisille ja humanistisille aloille.

Maakunnassa tarvitaan elävää kulttuuria ja kulttuurin tekijöitä. Vasemmisto tukee Oulun pyrkimistä Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodeksi 2026.

Sote-uudistus on rakennettava julkiselle maakuntapohjalle

Sipilän hallituksen erittäin ongelmallinen maakunta- ja sote-uudistus on laitettava tyystin uuteen uskoon tulevalla hallituskaudella. Vasemmiston tavoitteena on turvata palvelutuotanto, integraatio ja sote-palveluiden saatavuus koko maakunnassa. Pohjoisten maakuntien on saatava itse päättää sairaaloidensa välisestä työnjaosta. Esimerkiksi Raahen leikkaustoiminnan ja Oulaisten erikoissairaanhoidon jatkuminen on turvattava. Vuodeosastojen massasulkeminen ilman korvaavia palveluita heikentäisi huonokuntoisten ikäihmisten tilannetta. Hoivapalvelut tuotetaan pääosin julkisesti.